مشاوره 09303334642

ksuif.ir@gmail.com

عفونت ادراری

عفونت ادراری ، عفونت دستگاه ادراری (UTI) عفونت در هر بخشی از سیستم ادراری است که معمولا توسط باکتری هایی ایجاد می شود که قادر به ورود به سیستم ادراری از طریق مجرای ادرار یا گاهی اوقات از طریق جریان خون است.

به زبان خیلی ساده مفهم عفونت ادراری را در مقاله پیش توضیح دادیم؛ جهد مطالعا از مفهمو سالده آن میتوانید رو عفونت ادراری کلیک کنید.

عفونت های ادراری دستگاه تناسلی