مشاوره 09303334642

ksuif.ir@gmail.com

تومورهای کلیه

سرطان زمانی است که سلولهای بدن از کنترل خارج می شوند. این سلول ها می توانند بافت تومور یا آسیب دیده ایجاد کنند. اگر سلولهای سرطانی در کلیه رشد کنند، به نام سرطان کلیه نامیده می شود.

تومورهای کلیه ، سرطان کلیه ، دکتر آرمین ایران پور بهترین جراحی کلیه و فوقتخصص درمان بیماری های کلیه و جراحی کلیه

پیش گفتار 

توسعه جوامع و گسترش نظامهای سالمت، به ویژه در دو سده اخير و نيز گسترش علوم پزشک ی در جهان موجب شده است كه
تقریباً تمام كشورها به منظور برآورده شوودن نيازهای سووالمت محور خود، بهتدوین راهنماهای بالينی )راهکارها، سووياسووت ها،
اسوتانداردها و پروتکه های بالينی( در راسوتای ارتقا سو كيفی و كمی ارائه خدمت و همچنين تدوین سوياسوت های كالن در
چارچوب ا ستقرار پز شک ی مبتنی بر شواهد گام بر دارند. از سو یی ضرورت تعيين حدود و ثغور اختيارات دانش آموختگان حرف
مختلف پزشک ی و استاندارد فضا ی فيزیکی و فرآیندهای ارائه خدمات سبب شد تا تدوین شناسنامه های مرتبط به منظور افزایش
ایمنی، اثر بخشی و هزینه اثر بخشی در دستوركار وزارت متبوع قرارگيرد.

سرطان كليه حدود 3 %بدخيمی ها راتشکيه می دهد. سن متوسط تشخيص 65 سال است و پس از 65 سالگی با گ شت هر سال 2%
ميزان بروز RCC افزایش می یابد. مصرف سيگار، چاقی و داروهای ضد فشارخون به ویژه دیورتيکهای تيازیدی از عوامه خ ر
بروز RCC می باشند.
مهمترین پيشگيری اوليه در RCC  سيگار و اجتناب از چاقی است. (B GR)
%1 تا 6 %تومورها با تریاد درد پهلو، هماچوری و لمس توده پيدا می شوند و ممکن است بيماران با عالئم بيماری متاستاتيك مراجعه
كنند كه شامه درد استخوانی، آدنوپاتی و عالئم ریوی است. به علت استفادۀ زیاد از سونوگرافی و CT اسکن مواردی از تومور كليه
كه ب ور اتفاقی كشف می شود رو به فزونی است.
RCC در افراد جوان احتمال فرمهای Familial و از جمله بيماری ون هيپه ليندو را م رح می كند.

روش تشخیص سرطان کلیه

دکتر آرمین ایران پور فوق تخصص کلیه؛ روش های تشخیص سرطان کلیه و نارسایی کلیه را این گونه بیان می کند.شرح حال و معاینه فيزیکی بیمار از جمله ارزیابی های اوليه تشخيصی در RCC می باشد.هر چند كه در بيش از 50 %موارد RCC بصورت اتفاقی تشخيص داده می شود.

بررسی های آزمایشی:

  • CBC
  • ESR
  • AKL.P
  • SGPT
  • SGOT
  • Corrected serum Ca
  • Creatinine
  • Urinalysis

انجام  CT اسکن شکم و لگن بدون كنتراست و با كنتراست.

 انجام MRI در صورت وجود اندیکاسيون.

 انجام Scan CT Chest در صورت وجود اندیکاسيون.

MRI Brain در صورت وجود اندیکاسيون

در صورت وجود اندیکاسيون انجام  Whole Body Bone Scan.

سيتولوژی، سيستوسکوپی و یورتروسکوپی در صورت وجود اندیکاسيون

بيوپسی سوزنی در صورت وجود اندیکاسيون 

 

 

بررسی های بیشتر تشخیص سرطان کلیه

MRI برای بررسی عروقی و گرفتاری IVC از CT اسکن دقيق تر است و در بيماران با نارسایی كليه و یا آلرژی به مادۀحاجب به جای CT اسکن مورد استفاده قرار می گيرد.

در موارد انجام MRI با تزریق در موارد نارسایی كليه با نظر نفرولوژیست انجام شود.

در صورت وجود عالیم بالينی به نفع متاستاز ریوی و یا CXR مشکوک به متاستاز

وجود عالیم نورولوژیك به نفع متاستاز مغزی در شرح حال و معاینه بالينی

درد استخوانی و یا افزایش آلکالين فسفاتاز سرم 

در موارد مشکوک به carcinoma Urothelial مانند توده های central

در بيماران كاندید Surveillance و یا Therapy Ablative و در بيماران متاستاتيك پيش از شروع درمان سيستميك

همچنين در ضایعات توده ای شکه التهابی مشکوک و غير بدخيم مانند آبسه و گزانتوگرانولوماتوز و توده های بدخيم
مانند لنفوم و تومور متاستاتيك بيوپسی توصيه می شود.

مطالب مرتبط با تومور کلیه

همه چیز در باره نارسایی کلیه

نارسایی هایی  کلیه - دکتر آزمین ایران پور فوق تخصص کلیه

کلیه های شما یک جفت اندام لوبیا شکل است که به سمت پایین کمر قرار دارد. یک کلیه در هر طرف ستون فقرات شما قرار دارد. کلیه ها ا خون خود را فیلتر کرده و از بدن شما سموم را حذف می کنند

فوق تخصص اورولوژی

تصویری از فوق تخصص اوزولوژی- فوق تخصص اورولوژی دکتر آرمین ایرانپور

فوق تخصص اورولوژی به شاخه ای از پزشکی که با بیماری های دستگاه ادراری زن و مرد (کلیه، مجاری ادراری و مثانه) در ارتباط است گفته می شود. فوق تخصص اورولوژی